Výskum a vývoj

Centrum výskumu a vývoja sa v rámci úzkej špecializácie snaží vytvárať pracovné skupiny adekvátne nárokom jednotlivých projektov. Zameriava sa na silné stránky svojich pracovníkov a podporuje ich. Na základe zadaných špecifikácií sa pre každý projekt určí samostatný pracovný tím. Požiadavky zákazníka podliehajú dôkladnej analýze a ich riešeniu sú venované všetky dostupné vedomosti z danej oblasti.

Naše vybavenie nám umožňuje vypracovávať analýzy systémom počítačovej simulácie (CAD, CAM). Aby sa vo fáze výskumu a vývoja predchádzalo technologickým chybám, všetka výrobná dokumentácia sa vypracúva v digitálnej forme, čím sa znižujú náklady. Každý projekt podlieha následnej archivácii.

Výroba

Vysoká produktivita našej spoločnosti spočíva vo vlastnej výrobe magnetických obvodov, štandardnej a povrchovej montáži plošných spojov (SMD), v konštrukčnom prevedení, konečnej montáži, v riadiacej a výkonovej elektronike a v skúškach hotových produktov. Sériová výroba je realizovaná najmä našimi dcérskymi spoločnosťami.

Skúšobníctvo

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, akciová spoločnosť, Slovenské skúšobné centrum – SKTC 101 má akreditované skúšobné laboratóriá a nezávislý certifikačný a inšpekčný orgán.
Skúšobňa vykonáva skúšky elektromagnetickej kompatibility, vibračné skúšky, rázové skúšky a skúšky odolnosti voči nárazom, skúšky ochrany krytom (IP), klimatické a izolačné skúšky, skúšky funkčnosti, skúšky pevnosti a odolnosti elektroniky. Všetky uvedené skúšky a testy sa vykonávajú v rámci medzinárodných schém CCA a IECC CB.