História

Ústav vznikol prirodzenou cestou zo skromných začiatkov podnikového výskumu a vývoja elektrotechniky v Strojárskych a metalurgických závodoch v Dubnici nad Váhom v rokoch 1965-1966. Od 1. Októbra 1968 je EVÚ samostatnou štátnou hospodárskou organizáciou výskumno-vývojovej základne.

O našom podnikaní

Počiatky činnosti našej spoločnosti sa datujú už od roku 1968, kedy vzniká samostatne fungujúca výskumno-vývojová organizácia Elektrotechnický výskumný ústav – EVÚ, ako súčasť vývojovej základne koncernu Závodov ťažkého strojárstva – ZŤS.

Úspešne rieši vývoj pohonov pre valcovacie trate, pohony pre obrábacie stroje, zariadenia a servosystémy pre automatizované centrá, ale i trakčné výzbroje elektrických rušňov. V nasledujúcom období Elektrotechnický výskumný ústav (ZTS EVÚ kombinátny podnik) rozširuje svoje výskumno-vývojové kapacity o vlastnú výrobu, v dôsledku čoho dosiahne v roku 1989 celkový počet až 1800 zamestnancov.

Rok 1990 znamená zmenu spoločenských pomerov a rozpad veľkých koncernov vrátane Závodov ťažkého strojárstva. Z jadra tvoriaceho výskum a vývoj vzniká v tom istom roku Elektrotechnický výskumný a projektový ústav – EVPÚ štátny podnik, ktorý sa v roku 1994 formou kupónovej privatizácie transformuje na EVPÚ akciovú spoločnosť. Svoju ďalšiu existenciu buduje na výskumnej a vývojovej tradícii.

Dnes EVPÚ zastáva významné postavenie v oblasti slovenského elektrotechnického priemyslu.

Politika spoločnosti je stanovená jasne – vysoký štandard výrobkov a služieb ponúkaných slovenským i zahraničným partnerom.

Naplnenie daného cieľa spočíva v optimálnom spojení výskumu, vývoja, výroby a skúšobníctva do jedného funkčného procesu, ktorého hybnou silou je kvalifikovaný a skúsený personál.

Medzinárodný dopyt po produkcii EVPÚ si vyžiadal založenie dcérskych spoločností a viacerých zahraničných reprezentantov. V roku 1996 vzniká dcérska spoločnosť EVPÚ ZVS akciová spoločnosť v Dubnici nad Váhom s výrobným zameraním. O dva roky neskôr vzniká obchodné zastúpenie EVPÚ ČR spoločnosť s ručením obmedzeným aktívne v oblasti predaja elektrokomponentov pre železničný program. V Českej republike od roku 2001 úspešne pôsobí obchodno-výrobná sesterská spoločnosť EVPÚ Defence spoločnosť s ručením obmedzeným.

Obdobie začiatkov

Elektrotechnický výskumný ústav (EVÚ) v období svojich začiatkov patril do zväzku výrobno-hospodárskej jednotky Závodov ťažkého strojárstva v Martine. Náplňou ústavu v tomto období je monotematická oblasť výkonovej elektroniky. Výkonová elektronika je považovaná za najnovšiu a najprogresívnejšiu oblasť elektrotechniky. Prioritne je využívaná všade tam, kde je potreba spínať, riadiť a automaticky regulovať elektrickú energiu, najmä v elektrických priemyselných pohonoch, elektrickej trakcii, v energetike a podobne.

Výkonová elektronika nahradzuje kontaktné spínacie zariadenia bezkontaktnými, stratové regulátory a spúšťače sú nahrádzané bezstratovými, rotačné zdroje a meniče statickými. Najpodstatnejšie prínosy a výhody vtedajšej výkonovej elektroniky spočívajú vo vysokej životnosti, spoľahlivosti, účinnosti, nenáročnosti inštalácie a vysokej rýchlosti pôsobenia.

Predmetom vtedajšieho výskumu boli predovšetkým usmerňovače, striedače pevného výstupného kmitočtu, frekvenčné meniče a bezkontaktné spínače. Uplatnenie nachádzajú tieto riešenia v elektrických automatizovných pohnoch, elektrickej trakcii, energetike, v zabezpečení nepretržitého napájania počítačov a iných zariadení, v oblasti elektrohydrauliky a podobne. Výkonová elektronika sa stala jedným z nosných programov československého priemyslu.

Postupom času za menej ako 20 rokov sa pôvodný 15-členný pracovný kolektív rozšíril na celkových 1800 zamestnancov, zabezpečujúcich výskum a vývoj a výrobu elektronických zariadení. Popri vývoji výrobkov je súbežne zabezpečovaný aj vývoj výrobných technológii a skúšobných zariadení, ktoré vytvárajú potrebnú základňu kvality výroby zložitých elektronických výrobkov.

Skúšobňa, ako súčasť EVÚ bola perspektívne budovaná ako autorizovaná skúšobňa, čo sa reálne naplnilo v roku 1994. Už vtedajšom štádiu výstavby skúšobne, bolo možné prostredníctvom zariadení, meracej a výpočtovej techniky vykonávať takmer všetky potrebné skúšky a výpočty. Skúšobňa bola vybavená zariadeniami, na ktorých bolo možné robiť klimatické skúšky a v celom rozsahu skúšky elektrické.

Historická exkurzia

Vznik špecializovaného výskumného pracoviska bol významným krokom pri rozširovaní výrobkov elektroniky do rôznych odvetví priemyslu. Medzi prvé výskumné úlohy možno zaradiť využitie prvkov výkonovej elektroniky v elektrickej trakcii a elektrických pohonoch. Prvoradá pozornosť bola venovaná vývoju riadených usmerňovačov a impulzových spínačov pre regulované pohony s jednosmernými motormi. Následne sa odbor výkonovej elektroniky rozširoval o ďalšie zariadenia ako sú frekvenčné meniče pre striedavé a regulované pohony, striedače konštantnej frekvencie a mnohé ďalšie.

V polovici 70-tych rokov sa popri výkonovej elektrotechnike začali aktívne vyvíjať aj regulačné a riadiace elektronické systémy agregátov a mobilných strojov. Tieto regulačné pohony sú postavené na báze výkonovej elektroniky a prinášajú výraznú úsporu farebných kovov i elektrickej energie, čo zabezpečuje návratnosť vložených prostriedkov v horizonte jedného roka. Významným projektom bola dodávka súpravy tyristorových regulátorov pre pohon manipulačných navijákov sacieho bágra. Prostredníctvom bočných navijákov sa uržoval smer pohybu bagra.

Začiatkom rokov 80-tych sa činnosť rozširuje o výskum a vývoj pohonov a riadiacich systémov robotov, určených pre najrôznejšie oblasti priemyslu. V tejto oblasti sa uskutočnili viaceré úspešné vývojové práce na adaptívnom a modulárnom pracovisku s robotom univerzálneho použitia s prednostným orientovaním na oblúkové zváranie. Vyvinutý bol súčasne aj automatizovaný portálový zvárací robot, transportný robot, ktorého pohyb bol riadený indukčne cez vodič uložený v podlahe. Všetky spomenuté moderné robotické systémy boli plne využívané vo výrobe.

Obdobie na prelome 80-90-tych rokov je charakteristické politickými a spoločenskými zmenami. V tomto čase sa produkcia spoločnosti orientuje na najrôznejšie oblasti elektroniky pre zemné stroje a manipulačnú techniku (pre závody ZŤS Martin, Detva, Hriňová), elektronika regulácie protišmykových systémov vozňov, rad motorov pre robotické systémy, systémy riadenia paľby pre tank T72, nabíjacie zariadenia trakčných batérii pre manipulačnú techniku, vývoj a organizácia sériovej výroby distribučných transformátorov so špeciálnymi parametrami a presné zdroje napájania fokusovacích a odkláňacích magnetov urýchľovačov častíc. Súčasne sa začínajú jasne formovať projekty v železničnej problematike – náhrada rotačných pod vagónových dynám a rotačných napájacích systémov rušňov statickými výkonovými meničmi. Kontinuálne prebieha rozširovanie štátom akreditovanej skúšobne SKTC 101.

Osobitným záujmom sa pre výskum a vývoj koncom 90-tych rokov stala oblasť technologických zariadení a jednoúčelových strojov pre viaceré priemyselné odvetvia. Najčastejšie tieto individuálne riešenia nachádzali uplatnenie pri automatických montážnych linkách, ako sú napríklad plne automatické linky pre montáž dvojradových guľočkových ložísk, baliace a plniace linky pre papierenský priemysel, dávkovače skloviny pre sklárske odvetvie, ale i manipulačné zariadenia pre nukleárne elektrárne.