Produkcia

Iné výrobky výkonovej elektrotechniky

Príklady iných výrobkov z produkcie EVPÚ, a. s.:

 • Separačná linka pre zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu
 • Meniče a zariadenia pre priemyselnú automatizáciu
 • Špeciálne výkonové transformátory a tlmivky
 • Momentové motory a manipulátory
Separačná linka pre zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu

Slúži na zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu úpravou a následným oddeľovaním jednotlivých zložiek odpadu. Separačná linka umožňuje triediť nasledovné zložky: papier, plasty, kovy železné a neželezné.

Separačnú linku pre triedenie zmesového komunálneho odpadu tvoria:

 • Posuvná podlaha s roztrhávaním
 • Dopravníky
 • Balistický separátor
 • Triediaca kabína
 • Separátor kovov1 – magnetické kovy
 • Separátor kovov 2 – nemagnetické kovy
 • Drvič papiera a drvič plastov
 • Kontajnery
 • Rozvádzače s riadiacim systémom pre ovládanie a reguláciu jednotlivých častí
Zdroj skúšobného vysokého napätia pre pomocné meniče JN400/3000

Zariadenie určené pre simuláciu napätí RIC podľa normy UIC 550. Používa sa pre skúšky pomocných meničov, výhrevných telies, vysokonapäťových voličov, vysokonapäťových stykačov a pod.
Vstup: Pretože je zariadenie navrhnuté pre použitie vo vnútorných priestoroch priemyselného podniku, je napájané zo štandardného napätia siete 3x400V, 50 Hz, ktoré je dostupné priamo v prevádzke alebo laboratóriu.

Výstup

Výstupné napätia sú v súlade s UIC normou, to znamená, že testované zariadenie je preverené pre medzinárodnú prevádzku:

 • 1000 V 16 2/3 alebo 50 Hz
 • 1500 V DC alebo 50 Hz
 • 3000 V DC alebo 50 Hz
Výkonový menič pre banský elektrický rušeň
Transformátory
Lineárny urýchľovač
Zariadenie určené pre medicínske aplikácie.