O nás

Výskumné projekty

Projekty výskumu a vývoja spolufinancované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Riešené projekty:

APVV-17-0311 – Výskum a vývoj bezodpadovej technológie pre dekompozíciu a selekciu nežiaducich zložiek z procesného plynu generovaného splynovacím zariadením

APVV-18-0160 – Nanokvapaliny v elektrotechnike (Prijímateľ: Ústav experimentálnej fyziky SAV)

Ukončené projekty:

APVV-14-0856 – Výskum a vývoj platformy prúdových zdrojov pre napájanie supravodivých magnetov urýchlovačov častíc s dynamickým režimom činnosti, riadením faktoru výkonu a rekuperáciou energie do napájacej siete

APVV-15-0376 – Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie (Prijímateľ: Ústav pre výskum srdca SAV)

APVV-16-0574 – Výskum možností zvýšenia disponibility napájacích sietí tvorených
statickými výkonovými meničmi

Operačný program Výskum a vývoj

(Projekty boli spolufinancované zo zdrojov EÚ)

Projekty spolufinancované MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj

Riešené projekty: 

Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0 (Reg: 1238/2018)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) www.opii.sk