O nás

Vyhlásenie o plnení RoHS

Prehlásenie výrobcu o implementácii smernice RoHS a WEEE

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika je výrobcom statických meničov a obdobných výkonových zariadení. Ponúkame výrobky a služby v meničovej technike, trakčných pohonoch, usmerňovačoch a riadiacich systémoch. Tieto výrobky sú používané v rôznych krajinách sveta v aplikáciách v železničnej doprave, bezpečnostnej a pozorovacej technike a iných špecializovaných priemyselných
odvetviach.

Tieto produkty sú používané výhradne v priemyselných aplikáciách a nie sú uvedené v prílohe 1A smernice WEEE a teda nepodliehajú smernici 2002/95/EC (RoHS) o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrotechnickom priemysle a ani smernici 2002/96/EC (WEEE) o elektrotechnických odpadoch.

Naše výrobky zo skupiny diagnostických a ovládacích jednotiek sú výnimkou, pretože môžu spadať do kategórie zariadení IT zariadení tak ako sú definované v prílohe 1A horeuvedených smerníc. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia a na trh dodávame iba nové výrobky tohto typu splňujúce hore uvedené smernice. Tieto výrobky sú označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša.

Pretože nám záleží na ochrane životného prostredia, vyžadujeme tiež, aby aj u priemyselných typov zariadení boli k dodávaným komponentom – vždy, keď je to možné – dodané od ich výrobcov certifikáty o splnení požiadaviek smernice RoHS. U produktov, kde to vyžaduje povaha výrobného procesu, budeme dočasne používať overené metódy pájkovania s použitím oloveno-cínovej pájky pri výrobe dosiek plošných spojov. Predpokladáme, že s týmito výrobkami sa zaobchádza na príslušnej úrovni v priemyselných objektoch.

Je samozrejmé, že dodržiavanie ďalších právnych predpisov vyplývajúcich z implementácie smerníc EÚ ohľadne nakladania s nebezpečnými látkami sa bude priebežne uplatňovať.