Inovácie v EMC laboratóriu v roku 2022

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zahrňuje vplyv a účinky elektromagnetického poľa, ktoré je emitované prevádzkou elektrickými a elektronickými zariadeniami. Testovaním elektromagnetickej kompatibility sa zisťuje schopnosť zariadení alebo systémov uspokojivo fungovať v elektromagnetickom prostredí, ale i vyžarovaná intenzita elektromagnetického rušenia, ktorá by mohla ovplyvniť funkčnosť iných zariadení. EVPÚ vo svojom akreditovanom laboratóriu od roku 1993 vykonáva skúšky EMC, ktoré zahrňujú najmä merania vyžarovania elektromagnetických vĺn, zisťovanie odolnosti voči elektromagnetickým vlnám a skúšky zmenami napätia. Uvedené skúšky vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými normami určenými pre civilné zariadenia (STN EN IEC 61 000 …. ), ale aj podľa vojenského štandardu reprezentovaného normou MIL STD -461 D, E a F. Pre vojenské a letecké zariadenia sa vykonávajú stanovené testy na ochranu týchto a iných systémov pred rušením, ako sú napr. rádiové zariadenia. Na efektívne riešenie týchto potenciálnych prevádzkových problémov je potrebné testovanie, ktoré odhalí „slabé miesta“.

Zariadenie, ktoré musí plniť požiadavky podľa normy MIL STD-461 je testované napr. skúškou RE102 – Meranie vyžarovaných emisií elektrického poľa, vo frekvenčnom rozsahu 10 kHz až 18 GHz. Aj keď táto skúška je podobná s meraním hladiny elektrickej zložky vykonávanej podľa normy STN EN IEC 61 000 (nevojenské zariadenia), MIL STD-461 má svoje špecifiká a odlišné požiadavky definované aj použitím prijímacích antén, ktorých rozmery sú presne definované:

– Anténa 200 MHz – 1 GHz, „Double ridge horn“, apetura 69,0 cm x 94,5 cm;

– Anténa 1 GHz – 18 GHz, „Double ridge horn“, apetura 24,2 cm x 13,6 cm.

Koncom roka 2022 boli do spoločnosti EVPÚ a. s. zakúpené nové antény od výrobcu A.H. Systems, Inc. California, USA s označením SA-570 a SAS-571. Obe antény boli výrobcom skalibrované a súčasťou dodávky boli aj kalibračné certifikáty.

Anténa SAS-570 Double Ridge Guide Horn

Zdroj: https://www.ahsystems.com/catalog/SAS-570.php

Anténa SAS-571 Double Ridge Guide Horn

Zdroj: https://www.ahsystems.com/catalog/SAS-571.php

Ďalšou významnou inováciou v EMC laboratóriu v roku 2022 bolo aj zakúpenie nového testovacieho prijímača najvyššej vývojovej rady firmy Rohde & Schwarz typ ESW 26.Tento prijímač  spĺňa najprísnejšie požiadavky v súlade s normami CISPR, EN, MILSTD-461, DO160 a FCC.

Rohde & Schwarz ESW 26
Zdroj: https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/emi-test-receivers/rs-esw-emi-test-receiver_63493-121280.html

Merania a skúšky sa vykonávajú v Semianechoidnej komore, ktorá má rozmery (D x Š x V): 20,5 m x 12,4 m x 7,80 m alebo anechoidnej komore o rozmeroch (D x Š x V): 7,30m x 3,40m x 3,60m, v ktorých sa pre jednotlivé skúšky dosahujú nasledovné parametre:

 • Skúšky vyžarovania: Frekvenčný rozsah: 9 kHz – 26 GHz
 • Skúšky vyžarovania po vedení: Frekvenčný rozsah: 9 kHz – 30 MHz
 • Skúšky odolnosti proti VF elektromagnetickému poľu: Frekvenčný rozsah: 26 MHz – 18 GHz
 • Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju: Vzduchový: do 15 kV; Kontaktný: do 8 kV
 • Skúška odolnosti proti rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliam, šírenému vedením: Frekvenčný rozsah: 150 kHz – 230 MHz
 • Skúška odolnosti proti rázovým impulzom: do 4 kV
 • Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov: do 4 kV

EVPÚ v akreditovanom laboratóriu EMC poskytuje:

 • meranie vyžarovania magnetickej a elektrickej zložky elektromagnetického poľa;
 • meranie hladiny rušivého svorkového napätia;
 • meranie vyžiareného výkonu;
 • meranie hladiny elektrickej zložky elektromagnetického poľa;
 • meranie hladiny magnetickej zložky elektromagnetického poľa;
 • meranie nízkofrekvenčných prúdov;
 • meranie zmien amplitúdy napätia v distribučnej sieti;
 • zisťovanie odolnosti proti elektrostatickým výbojom
 • zisťovanie odolnosti proti pôsobeniu rušivého elektromagnetického poľa;
 • zisťovanie odolnosti proti zhlukom elektrických impulzov (burst test);
 • zisťovanie odolnosti proti pôsobeniu napäťových rázov;
 • zisťovanie odolnosti proti pôsobeniu indukovaných vf prúdov;
 • zisťovanie odolnosti proti magnetickým poliam (nf, impulznému, tlmene kmitajúcemu);
 • zisťovanie odolnosti proti oscilačným vlnám, harmonickému a medziharmonému napätiu v distribučnej sieti;
 • skúšky krátkodobými zmenami napájacieho napätia;
 • skúšky zmenami napájacieho napätia;
 • skúšky nízkofrekvenčným napätím;
 • skúšky prepäťovou oscilačnou vlnou;
 • skúšky zmenami frekvencie napätia.